top of page

PRIVĀTUMA POLITIKA

Uzņēmuma pamatdarbība

SIA Indingo, (turpmāk – Sabiedrība), izmantojot zīmolu “VIP CV”, Latvijā sniedz konsultācijas pakalpojumus darba meklētājiem, piedāvājot izstrādāt veiksmīgu CV, motivācijas vēstules, sniedzot konsultācijas saistībā ar sevis prezentēšanu darba intervijās, nodrošinot sarunas par iedvesmas atgūšanu esošajā darba vietā un citas konsultācijas.

Līdz ar to Sabiedrība, kā pārzinis galvenokārt apstrādā personas datus par klientiem – fiziskajām personām, kas saņem pakalpojumu.

 

Privātuma politikas mērķis

Šī privātuma politika izskaidro, kādā veidā Sabiedrība apstrādā personas datus un sniedz informāciju par datu subjekta tiesībām saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu Nr.2016/679 (turpmāk- Regula).

Sabiedrība, kā pārzinis veic darbību Latvijā un izpilda Regulas prasības Latvijā.

 

Sabiedrības kontaktinformācija:

Pārzinis: Indingo SIA, reģistrācijas numurs 40103623115,  kontaktadrese: Augusta Deglava iela 66, Rīga, juridiskā adrese: Vaidavas iela 13-24A, Rīga. E-pasta adrese: vipcv@vipcv.lv, telefons: +371 28118118.

 

Kādus personas datus un kādam nolūkam apstrādā Sabiedrība?

Lielāko daļu personas datu Sabiedrība iegūst ar mājas lapas www.vipcv.lv starpniecību. Nosūtot personas datus mums, datu pārraides savienojums tiek šifrēts.

Sabiedrība, sniedzot pakalpojumus, kā pārzinis apstrādā personas datus šādiem mērķiem:

Sabiedrība, kā pārzinis neapstrādā īpašās kategorijas personas datus par klientiem.

Sabiedrība, kā apstrādātājs var saņemt klienta vārdu uzvārdu no Dāvanu kartes pircēja gadījumā, kad Sabiedrība nodrošinot pakalpojumu klientam, bet apmaksu nodrošina Dāvanu kartes pircējs .

 

Kādi ir Sabiedrības personas datu apstrādes tiesiskie pamati?

Sabiedrība apstrādā personas datus uz datu subjekta piekrišanas pamata (piemēram, pieteikšanās konsultācijai), uz līguma pamata (noslēgts līgums vai apmaksa par konsultācijām ir veikta), likuma pamata (norēķinu informācijas uzkrāšana grāmatvedības normatīvo aktu izpildei) un leģitīmās intereses pamata (klinetu datu uzkrāšana, datu subjektu iesniegumu un sniegto atbilžu uzkrāšana).

 

Personas datu saņēmēju kategorijas

Sabiedrība atsevišķos gadījumos nodod personas datus apstrādātājam (e-pastu serveris), kā arī var sniegt informāciju likumā noteiktos gadījumos valsts iestādēm vai amatpersonām.

 

Personas datu glabāšana

Sabiedrība glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un personas datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

  • ir noteikts juridisks pienākums datus glabāt noteiktu laiku saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

  • ir nepieciešams realizēt savas leģitīmās intereses;

  • ir nepieciešams izpildīt uzņemtās līguma saistības;

  • ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei.

 

Datu subjekta tiesības

Lai piekļūtu saviem personas datiem, kurus apstrādā Sabiedrība, datu subjektam ir jāiesniedz iesniegums, kas adresēts: Indingo SIA, Rīga, Vaidavas iela 13-24A vai elektroniski parakstīts iesniegums, kas nosūtīts uz Sabiedrības e-pasta adresi: vipcv@vipcv.lv.

Datu subjektam saistībā ar konkrēto personas datu apstrādi papildus ir tiesības pieprasīt personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu, dzēšanu atbilstoši Regulas noteikumiem.

Sabiedrība veic saziņu ar datu subjektu, izmantojot datu subjekta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, adresi). Pieprasīto informāciju var saņemt klātienē (uzrādot personu apliecinošu dokumentu), vai pa pastu, kas tiks nosūtīts uz iesniegumā norādīto adresi ierakstītā pasta sūtījumā.

Pretenziju gadījumā datu subjekts var iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai Rīgā, Blaumaņa ielā 11/13-11, LV-1010.

 

Izmaiņas Privātuma politikā

Šī ir privātuma politikas dokumenta versija Nr.2019/01.

Sabiedrība tiesīga mainīt šo privātuma politiku un izmaiņas tiks publicētas šajā interneta vietnē.

bottom of page